Sign up
EN

Terms and conditions families

Algemene Voorwaarden Gezinnen

 

Inleiding

www.crmdlcrm.com  is een website van Crème de la Crème, gevestigd te Evert van de Beekstraat 104, Schiphol Airport-The Base B, 1118 CN Schipho (hierna: crmdlcrm.com). crmdlcrm.com biedt middels haar website (ww.crmdlcrm.com) en middels de betaalde web applicatie, beschikbaar middels haar website, een platform aan waar vraag en aanbod voor (tijdelijke) oppasdiensten op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit gebeurt doordat vragers van de oppasdiensten (tegen betaling) toegang krijgen tot een database van aanbieders van oppasdiensten, via welke de vrager van de oppasdienst een aanvraag kan doen voor het verrichten van een oppasdienst bij een aanbieder. De aanbieder van de oppasdienst verleent een ‘flexibele oppasdienst’, zijnde niet stelselmatige, maar incidentele oppasdiensten.

 1. Aanbiedingen overeenkomst

 

 1. Op de inhoud en het gebruik van deze website (www.crmdlcrm.com) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens de toepassing van andere, bijzondere voorwaarden van crmdlcrm.com. Het (verdere) gebruik van de website hierna houdt aanvaarding door de Ouder van de website (hierna: Ouder) van deze Algemene Voorwaarden in.

 

 1. crmdlcrm.com behoudt zich het recht voor de om haar website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. crmdlcrm.com raadt daarom aan regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen om op de hoogte te zijn eventuele wijzigingen. Onbekendheid met wijzigingen in de website of de Algemene Voorwaarden zijn voor rekening en risico van de Ouder.

 

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

 1. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Ouder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van crmdlcrm.com zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven door crmdlcrm.com. Speciale prijzen en andere voorwaarden van crmdlcrm.com gelden niet automatisch ook voor andere (latere) rechtsbetrekkingen crmdlcrm.com kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Ouder had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

 1. De Ouder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan crmdlcrm.com opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop crmdlcrm.com zijn aanbod baseert.

 

 1. Een overeenkomst tussen crmdlcrm.com en de Ouder komt pas tot stand na bevestiging van crmdlcrm.com van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. crmdlcrm.com kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen.

 

 1. Prijs en betaling

 

 1. Alle verschuldigde vergoedingen (hierna: prijzen) die de Ouder op enige wijze verschuldigd is aan crmdlcrm.com zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen worden op hele centen naar boven afgerond.

 

 1. crmdlcrm.com verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen crmdlcrm.com en de Ouder gesloten overeenkomst, nadat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. In het geval crmdlcrm.com met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt crmdlcrm.com zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, onverminderd de gehoudenheid van de Ouder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

 1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Ouder, geldt dat crmdlcrm.com gerechtigd is schriftelijk dan wel elektronisch op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Ouder niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. De Ouder dient schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen.

 

 1. Facturen worden door de Ouder betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Ouder binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

 

 1. De Ouder is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

 

 1. Indien de Ouder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is crmdlcrm.com gerechtigd de vordering uit handen geven, in welk geval de Ouder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de eventuele BTW daarover. Tevens is de Ouder de gehele door crmdlcrm.com gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien de Ouder bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

 

 1. De Ouder is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van crmdlcrm.com.

 

 1. Privacy

 

 1. crmdlcrm.com en de Ouder garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan zij weten of dienen te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

 1. De Ouder staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Ouder zal crmdlcrm.com alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

 

 1. De Ouder vrijwaart crmdlcrm.com voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Ouder wordt gehouden of waarvoor de Ouder uit hoofde van de wet op enige wijze verantwoordelijk is, tenzij de Ouder bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen geheel en uitsluitend aan crmdlcrm.com toerekenbaar zijn.

 

 1. De Ouder vrijwaart crmdlcrm.com voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens crmdlcrm.com mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. crmdlcrm.com voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. crmdlcrm.com zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Het is de Ouder verboden om, zonder goedkeuring van crmdlcrm.com op de website (www.crmdlcrm.com) zelf of via derden oppasdiensten of overige diensten te werven, op straffe van een boete van € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro) per maal.

 

 1. Rechten van Intellectuele Eigendom

 

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan crmdlcrm.com, en worden uitdrukkelijk voorbehouden

 

 1. Uitgezonderd van het bepaalde in 4.1 zijn teksten en afbeeldingen welke door derden aan crmdlcrm.com zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.

 

 1. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de website, mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van crmdlcrm.com.

 

 1. Op de databanken van crmdlcrm.com rust het databankrecht van crmdlcrm.com. Dit houdt onder meer in dat het de Ouder niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databanken op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

 

 1. Terbeschikkingstelling van web applicaties

 

 1. De in 5 genoemde bepalingen zijn van toepassing indien crmdlcrm.com en de Ouder een overeenkomst aangaan tot het tegen betaling beschikbaar stellen van de web applicatie op de website www.crmdlcrm.com welke toegang geeft tot de database van aanbieders van oppasdiensten. Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien een proefperiode wordt overeengekomen, waarbij de web applicatie kosteloos voor bepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld.

 

 1. Onder web applicatie moet worden verstaan: een programma dat op een webserver draait, via de webbrowser kan worden benaderden uit één of meerdere scripts bestaat die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver, welke brongegevens bijvoorbeeld in een database staan.

 

 1. crmdlcrm.com verleent de Ouder het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de web applicatie. De Ouder zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van de Ouder omvat uitsluitend het recht de web applicaties te laden en uit te voeren, behoudens hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

 

 1. Voorafgaand aan het verlenen van het gebruiksrecht van de web applicatie is crmdlcrm.com gerechtigd nadere voorwaarden te stellen voor het gebruiksrecht. De voorwaarden betreffen duurverplichtingen. De Ouder verbindt zicht ertoe deze verplichtingen na te leven. Het gebruiksrecht van de Ouder kan ten alle tijden onverwijld worden ingetrokken indien blijkt dat de verplichtingen niet worden nageleefd. crmdlcrm.com is gerechtigd gedurende het verlenen van het gebruiksrecht nadere eisen te stellen waaraan de Ouder dient te voldoen. De Ouder verbindt zich aan deze eisen te voldoen, op straffe van intrekking van het gebruiksrecht.

 

 1. De web applicaties mag door de Ouder uitsluitend in eigen persoon worden gebruikt.

 

 1. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Ouder niet toegestaan de web applicaties en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen of op welke wijze of om welke reden dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de web applicaties of de web applicaties bij een derde ter hosting onder te brengen. De Ouder zal de web applicaties niet wijzigen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de Ouder tegenover crmdlcrm.com een direct opeisbare boete verschuldigd is ter hoogte van het bedrag dat de Ouder (gemiddeld) maandelijks verschuldigd is voor elke dag dat de Ouder in overtreding is.

 

 1. Het is crmdlcrm.com toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de web applicaties of met het oog op het opleggen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de web applicaties. Het is de Ouder niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

 

 1. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is crmdlcrm.com gerechtigd tot verbetering van fouten in de door haar ter beschikking gestelde web applicaties.

 

 1. De Ouder is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid van een internetverbinding, behalve voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van crmdlcrm.com staan. crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Ouder bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van crmdlcrm.com of haar leidinggevenden. crmdlcrm.com is gerechtigd aan de Ouder toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. De Ouder behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

 1. crmdlcrm.com zal de diensten aanbieden en de gegevens van de Ouder verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van crmdlcrm.com. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan crmdlcrm.com voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.
 2. Persoonsgegevens die als onderdeel van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van crmdlcrm.com.

 

 1. De Ouder verbindt zich bij het gebruik van de web applicatie tot naleving van de Algemene Voorwaarden van de web applicatie.

 

 1. crmdlcrm.com staat er niet voor in dat de web applicatie zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

 

 1. crmdlcrm.com spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

 

 1. De Ouder draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn huishouden van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, web applicaties en andere producten en materialen en van de door crmdlcrm.com te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

 

 1. Gebruik van de oppasdiensten

 

 1. De in 6 genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de Ouder, na gebruik van de web applicatie zoals bedoeld in 6, gebruik wenst te maken van de oppasdiensten van een aanbieder van de oppasdiensten (hierna: Oppassers) uit de database van crmdlcrm.com.

 

 1. crmdlcrm.com levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke diensten, maar enkel een onafhankelijke platform aanbiedt om vraag en aanbod op het gebied van oppasdiensten op elkaar af te stemmen middels haar web applicatie.

 

 1. Wanneer de Ouder een aanvraag tot het verlenen van de oppasdiensten door de Oppasser indient middels de web applicatie, stuurt crmdlcrm.com deze aanvraag door naar de Oppasser. Deze Oppasser bepaalt geheel autonoom, of hij de dienst in overeenstemming met de aanvraag zal vervullen. De Ouder zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten diensten geven aan de Oppasser. De Oppasser voert de dienst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. crmdlcrm.com heeft over de te leveren diensten geen enkele zeggenschap.

 

 1. Bij aanvaarding van de aanvraag door de Oppasser ontstaat er derhalve tussen de Ouder en de Oppasser een separate overeenkomst van opdracht tot het verlenen van oppas diensten. crmdlcrm.com is expliciet uitgesloten als partij bij deze separate overeenkomst.

 

 1. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit de overeenkomst tussen de Ouder en de Oppasser wordt door crmdlcrm.com niet gecontroleerd en kan derhalve niet aan de Ouder worden gegarandeerd. De Ouder is zelf gehouden om te bepalen of de verrichtte diensten in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

 

 1. Garantie

 

 1. crmdlcrm.com zal zich zo goed mogelijk inspannen haar verplichtingen met zorg uit te voeren, conform de met de Ouder schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle verplichtingen van Ilovesitters.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

 

 1. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is crmdlcrm.com gehouden bij de uitvoering van haar verplichtingen tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Ilovesitters.com is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen verplichtingen van crmdlcrm.com wijzigen of aanvullen.

 

 1. Alle door crmdlcrm.com genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan crmdlcrm.com bekend waren. Crmdlcrm.com spant zich in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt crmdlcrm.com niet in verzuim. In alle gevallen, ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt crmdlcrm.com pas in verzuim nadat de Ouder haar schriftelijk dan wel elektronisch in gebreke heeft gesteld. crmdlcrm.com is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is crmdlcrm.com gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de zijn overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De totale aansprakelijkheid van crmdlcrm.com wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Ouder als prijs dient te betalen, excl. BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één jaar of langer, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen van één jaar, excl. BTW.

 

 1. crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Ouder, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Ouder aan crmdlcrm.com voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, tenzij en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van crmdlcrm.com of haar leidinggevenden.

 

 1. crmdlcrm.com is niet aansprakelijk voor door de derden op de website geplaatste informatie zoals; mededelingen, prijzen en productspecificaties. Tevens is crmdlcrm.com niet aansprakelijk voor de gevolgen van verrichte transacties via de website. De Ouder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die word gedeeld via de website en daardoor kan crmdlcrm.com de juistheid van de gedeelde gegevens van derden dan ook niet garanderen. crmdlcrm.com of een van haar partners aanvaardt dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die wordt ontleent aan de website. De Ouder begrijpt dat crmdlcrm.com geen werknemers levert voor het verrichten van de feitelijke diensten, maar enkel een onafhankelijke platform aanbiedt om vraag en aanbod op het gebied van oppasdiensten op elkaar af te stemmen middels haar web applicatie.

 

 1. Op de website staan doorverwijzingen (links) naar andere, externe websites. crmdlcrm.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze externe websites.

 

 1. De aansprakelijkheid van crmdlcrm.com wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Ouder crmdlcrm.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk dan wel elektronisch in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en crmdlcrm.com ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

 1. Hetgeen in 8 is bepaald geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan crmdlcrm.com zich ter uitvoering van de overeenkomst tussen crmdlcrm.com en de Ouder van bedient.

 

 1. Duur en einde van de overeenkomst

 

 1. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, anders voor de duur van één jaar. Aan de Ouder komt de bevoegdheid toe de overeenkomst op te zeggen ná de overeengekomen duur, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

 1. Aan crmdlcrm.com komt de bevoegdheid toe om op elk moment de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

 1. In de ouder een consument is, komt hij op grond van de Wet Koop op Afstand in beginsel het recht toe op herroeping van de overeenkomst. Herroeping dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst plaats te vinden door crmdlcrm.com duidelijk schriftelijk of elektronisch van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van de oppasdiensten conform de aanvraag van de Ouder is begonnen binnen voormelde termijn van veertien dagen.

 

 1. Aan partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe wanneer de andere partij, na een deugdelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. De rechtsbetrekkingen tussen crmdlcrm.com en de Ouder worden beheerst door Nederlands recht.

 

 1. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen crmdlcrm.com en de Ouder geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoofddorp. Partijen behouden zich het recht voor om in hoger beroep te kunnen gaan.