Aanmelden
NL

Privacybeleid & Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

 

 1. Toepasselijkheid

 

www.crmdlcrm.com is een website van Crmdlcrm.com, gevestigd te Evert van de Beekstraat 104, Schiphol Airport - The Base B, 1118 CN Schiphol.

 1. Dit Privacy- en Cookiebeleid, hierna te noemen “Beleid”, is van toepassing op alle websites, applicaties, diensten en tools van www.crmdlcrm.com ongeacht de wijze waarop de Gebruiker ervan daar toegang toe heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Crmdlcrm.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Door gebruik te maken van de website www.crmdlcrm.com en de daaraan gerelateerde Diensten stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met verwerken van persoonsgegevens door Crmdlcrm.com, zoals beschreven in dit Beleid. Indien enige bepaling van dit Beleid nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van dit Beleid volledig van kracht blijven.

 

 1. Crmdlcrm.com behoudt zich het recht voor zowel haar websites, applicaties, diensten en tools alsook dit Beleid geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen wanneer en indien daar een gerede aanleiding toe of reden voor is. Crmdlcrm.com raadt de Gebruiker van haar websites, applicaties, diensten en tools aan regelmatig het Beleid te raadplegen om op de hoogte te zijn en blijven omtrent eventuele wijzigingen. Onbekendheid met wijzigingen in de website(s), applicaties, diensten en tools, dit Beleid en/of de Algemene Voorwaarden van Crmdlcrm.com zijn voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

 1. Verwerking en vastlegging van gegevens

 

 1. Crmdlcrm.com draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en opslag van persoonlijke informatie die aan haar wordt verschaft.

 

 1. In het kader van de door Crmdlcrm.com geboden dienstverlening kan Crmdlcrm.com persoonsgegevens verwerken die haar verstrekt worden middels aanmeldingen, contactverzoeken, telefonisch contact, correspondentie en/of betaalhandelingen die bezoekers en Gebruikers van crmdlcrm.com bewust en uit eigen beweging verrichten.  Doelen van deze gegevensverwerking zijn: informatieverstrekking, dienstverlening en administratieve en/of wettelijke verplichtingen. Crmdlcrm.com wil de bezoekers en Gebruikers van haar kanalen, diensten, applicaties en tools graag passende informatie kunnen verstrekken, op uitdrukkelijk verzoek en/of wanneer dat anderszins relevant is, en wil bezoekers en Gebruikers van haar kanalen, diensten, applicaties en tools tijdig en gericht kunnen informeren over eventuele wijzigingen aangaande haar diensten, producten en voorwaarden en/of bijzondere acties/aanbiedingen. Een deel van de persoonsgegevens die door Crmdlcrm.com worden verwerkt en opgeslagen wordt benut om de verschillende partijen die Crmdlcrm.com middels haar diensten bedient met elkaar in contact te kunnen brengen en om haar diensten en applicaties optimaal te kunnen laten functioneren.  Daarnaast dient Crmdlcrm.com bepaalde persoonsgegevens te verwerken omwille van facturering en overige verplichtingen en handelingen van administratieve en/of wettelijke aard.

 

 1. In het kader van de door Crmdlcrm.com geboden dienstverlening kan Crmdlcrm.com gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerken en (laten) vastleggen op een server. Crmdlcrm.com gebruikt deze gegevens om Gebruikers van Crmdlcrm.com op de hoogte te houden van de producten en diensten van Crmdlcrm.com.

 

 1. Crmdlcrm.com houdt algemene bezoekgegevens van haar website(s) en applicaties, diensten en tools bij, waaronder informatie over de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is: verdere optimalisering van de dienstverlening en kanalen van Crmdlcrm.com.

 

 1. Crmdlcrm.com deelt (een deel van) de gegevens waarover zij de beschikking verkrijgt met derden met wie zij een rechtsbetrekking is aangegaan ten behoeve van de dienstverlening van Crmdlcrm.com. De persoonsgegevens in kwestie blijven in dergelijke gevallen onder de zeggenschap van Crmdlcrm.com.

 

 1. Crmdlcrm.com zal (een deel van de) gegevens waarover zij de beschikking heeft verkregen met derden delen indien en wanneer zij daartoe verplicht is of wordt op grond van wet- en/of regelgeving. Crmdlcrm.com kan aan haar verstrekte persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten, indien het noodzakelijk is voor het handhaven van het Beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 

 1. Crmdlcrm.com kan door haar verkregen gegevens met specifieke adverteerders delen indien de Gebruiker via de kanalen van Crmdlcrm.com interesse heeft getoond in de aanschaf van een in een specifieke advertentie van betreffende adverteerder aangeboden product en/of dienst of via de website reageert op een specifieke advertentie, met als doel verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de specifieke advertentie aangeboden product en/of dienst tussen de Gebruiker en de adverteerder mogelijk te maken.

 

 1. Beveiliging gegevens

 

 1. Crmdlcrm.com maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de door Crmdlcrm.com vastgelegde (persoons)gegevens.

 

 1. Crmdlcrm.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert door haar verkregen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden en/of eisen van wettelijke en/of administratieve aard waaraan zij dient te voldoen.

 

 1. Op de website www.crmdlcrm.com en via andere kanalen van Crmdlcrm.com hebben Gebruikers de mogelijkheid persoonlijke advertenties en andere gegevens vanuit eigen beweging en voor eigen risico met andere Gebruikers te delen, waardoor de aldus gedeelde informatie voor andere Gebruikers toegankelijk wordt. Crmdlcrm.com raadt de Gebruiker met klem aan goed na te denken over de manier waarop en de mate waarin hij/zij de eigen persoonsgegevens met anderen deelt. De Gebruiker is geheel zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij/zij zelf met andere Gebruikers deelt via de kanalen en/of diensten van Crmdlcrm.com. Crmdlcrm.com kan de privacy of veiligheid van in haar kanalen door de Gebruiker zelf met andere Gebruikers gedeelde gegevens niet garanderen en kan ten aanzien van dit punt logischerwijze op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
   
 1. Gebruik van Cookies

 

 1. Crmdlcrm.com maakt bij het ter beschikking stellen van de website en het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen.

 

 1. Crmdlcrm.com maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om de voorkeuren vast te leggen die de Gebruiker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina.

 

 1. Crmldcrm.com maakt ook gebruik van cookies die advertentiedoeleinden dienen. Dit type cookies wordt gebruikt om de advertenties op de verschillende websites die de Gebruiker bezoekt beter op de behoeften en interesses van de Gebruiker af te stemmen. De website www.crmdlcrm.com maakt gebruik van de mogelijkheid de Gebruiker op andere websites dan www.crmdlcrm.com reclame te tonen die voor de Gebruiker relevant is.

 

 1. De Gebruiker kan zelf beslissen of hij/zij cookies accepteert of weigert. De Gebruiker heeft bovendien de mogelijkheid de door hem/haar gebruikte internetbrowser zodanig in te stellen dat er een melding wordt gegeven wanneer er een cookie wordt geplaatst of dreigt te worden geplaatst. Hiertoe dient de Gebruiker de instellingen van de door hem/haar gebruikte browser aan te passen.

 

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

 

 1. Elke Gebruiker die persoonlijke gegevens aan Crème de la Crème beschikbaar stelt heeft te allen tijde het recht de verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren en op aanvraag te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van verstrekte persoonsgegevens of persoonlijke gegevens kan worden gericht aan: info@crmdlcrm.com. Crème de la Crème zal binnen vier weken op het verzoek reageren.

 

Crmdlcrm.com, 15-11-2020