Aanmelden
NL

Algemene voorwaarden sitters

Algemene Voorwaarden Sitter-service; Sitters

 

Inleiding

www.crmdlcrm.com  is een website van Crème de la Crème, gevestigd te Evert van de Beekstraat 104, Schiphol Airport-The Base B, 1118 CN Schiphol (hierna: crmdlcrm.com).

Crmdlcrm.com biedt middels haar website www.crmdlcrm.com en de daaraan gerelateerde applicaties een dienst (sitter-service) aan in de vorm van een platform waar vraag naar en aanbod van enkelvoudige oppasdiensten op elkaar afgestemd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit geschiedt middels een constructie waarbij vragers naar c.q. zoekers van enkelvoudige oppasdiensten tegen betaling van abonnementsgeld toegang krijgen tot een database van aanbieders van enkelvoudige oppasdiensten en aanvragen voor enkelvoudige oppasdiensten kunnen indienen bij de aanbieder(s) van hun keuze. De aanbieders van enkelvoudige oppasdiensten die in de database van crmdlcrm.com zijn opgenomen bieden aan en verlenen zogeheten enkelvoudige oppasdiensten, zijnde niet stelselmatige en/of langlopende maar incidentele en kortlopende oppasdiensten.
 

 1. Algemene bepalingen aangaande deze Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de sitter-service die middels www.crmdlcrm.com aangeboden wordt en zijn specifiek geldend voor sitters (hierna: Sitter) die zich aanmelden c.q. hebben aangemeld voor en als sitter gebruik maken van de sitter-service van het platform van Crmdlcrm.com. Aanmelding voor en gebruik van de sitter-service van Crmdlcrm.com houdt aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
    
  2. Crmdlcrm.com behoudt zich het recht voor haar website www.crmdlcrm.com en daaraan gerelateerde services, alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen wanneer en indien daar een gerede aanleiding toe of reden voor is. Crmdlcrm.com raadt gebruikers van haar kanalen en diensten aan regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te zijn en blijven omtrent eventuele wijzigingen. Onbekendheid met wijzigingen in de website www.crmdlcrm.com of de Algemene Voorwaarden zijn voor rekening en risico van de Sitter.
    
  3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
    
  4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Sitter wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
    
  5. Aanbiedingen van Crmdlcrm.com zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven door Crmdlcrm.com. Speciale prijzen/tarieven en voorwaarden van Crmdlcrm.com gelden niet automatisch ook voor andere (latere) rechtsbetrekkingen. Crmdlcrm.com kan niet aan enig door haar gedaan aanbod worden gehouden wanneer en indien de Sitter had behoren te begrijpen dat het aanbod, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

 1. De Sitter staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan Crmdlcrm.com verstrekte gegevens.

 

 1. Een overeenkomst tussen Crmdlcrm.com en de Sitter komt pas definitief tot stand op het moment van bevestiging van de overeenkomst door Crmdlcrm.com.

 

 1. Crmdlcrm.com kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen.

 

 1. Bedragen/tarieven en betalingen
  1. De Sitter bepaalt geheel zelfstandig welk uurtarief/welke uurtarieven hij/zij hanteert, binnen de door Crmdlcrm.com daarvoor gestelde kaders en richtlijnen.
    
  2. De Sitter draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het op duidelijke en correcte wijze vermelden van het eigen uurtarief/de eigen uurtarieven op diens profielpagina op het platform van Crmdlcrm.com.
    
  3. Het totale bedrag dat de Sitter met een dienst verdient, komt de Sitter toe.
    
  4. Het bedrag/tarief dat Crmdlcrm.com na afloop van een flexibele oppasdienst van de ouders ontvangt als betaling voor de geleverde sitter-dienst, komt de Sitter toe en wordt door Crmdlcrm.com volledig overgeboekt aan de Sitter. Crmdlcrm.com is hierin slechts de partij die de bancaire overboekingen tussen Ouders en Sitters faciliteert en vervult in dezen louter een zogeheten cassièrefunctie.
    
  5. Betalingen van enkelvoudige oppasdiensten, door de Ouder, dienen te geschieden binnen 24 uur na afloop van de betreffende enkelvoudige oppasdienst. Crmdlcrm.com stuurt de Ouder bij afloop van een enkelvoudige oppasdienst een e-mail met daarin het voor de oppasdienst verschuldigde bedrag en een betaallink middels welke het verschuldigde bedrag direct kan worden overgemaakt aan Crmdlcrm.com, die zorgdraagt voor de overboeking aan de Sitter.

 

 1. De Sitter is niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of annulering van een betaling.
   
 2. De Sitter is niet gerechtigd zijn/haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Crmdlcrm.com over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Crmdlcrm.com.

 

 1. De Sitter is niet gerechtigd zijn/haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Ouder over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daar van de Ouder.

 

 1. Privacy
  1. Crmdlcrm.com en de Sitter garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan zij weten of dienen te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

 1. De Sitter vrijwaart Crmdlcrm.com voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Sitter wordt gehouden of waarvoor de Sitter uit hoofde van de wet op enige wijze verantwoordelijk is, tenzij de Sitter bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen geheel en uitsluitend aan Crmdlcrm.com toerekenbaar zijn.

 

 1. De Sitter vrijwaart Crmdlcrm.com voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Crmdlcrm.com mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

 

 1. Crmdlcrm.com voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op haar rusten. Crmdlcrm.com zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Het is de Sitter verboden om, zonder voorafgaande en expliciete goedkeuring van Crmdlcrm.com, op de website (www.crmdlcrm.com), zelf of via derden, oppasdiensten, afnemers van oppasdiensten of overige partijen of diensten te werven, op straffe van een boete van € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro) per maal.

 

 1. Rechten van Intellectueel Eigendom
  1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website www.crmdlcrm.com en de daaraan gelieerde nieuwsbrieven, applicaties, e-mails, correspondentie en overige materialen, waaronder inbegrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Crmdlcrm.com en worden uitdrukkelijk voorbehouden aan Crmdlcrm.com.

 

 1. Uitgezonderd van het bepaalde in 4.1 zijn teksten en afbeeldingen die door derden aan Crmdlcrm.com zijn aangeleverd, welke onder een licentie worden gebruikt.

 

 1. Anders dan voor strikt persoonlijk gebruik mag niets van de website www.crmdlcrm.com en de daaraan gelieerde nieuwsbrieven, applicaties, e-mails, correspondentie en overige materialen worden gebruikt en/of verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Crmdlcrm.com.

 

 1. Op de databanken van Crmdlcrm.com rust het databankrecht van Crmdlcrm.com. Dit houdt onder meer in dat het de Ouder en de Sitter niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databanken op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met herhaling en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor strikt persoonlijk gebruik is voldaan.

 

 1. De Sitter maakt op www.crmdlcrm.com een online profiel aan, dat in de databank van Crmdlcrm.com wordt opgenomen. Middels deze handeling geeft de Sitter Crmdlcrm.com toestemming diens profiel, waaronder inbegrepen de persoonlijke foto en de persoonlijke videoboodschap van de Sitter, te gebruiken binnen de context van de diensten van de Sitter-service van Crmdlcrm.com. Het Intellectuele Eigendom van het online profiel als format berust te allen tijde bij Crmdlcrm.com.
   
 1. Terbeschikkingstelling van web-applicaties
  1. De in genoemde bepalingen zijn van toepassing wanneer en indien Crmdlcrm.com en de Sitter een overeenkomst aangaan waarbij Crmdlcrm.com de Sitter toestemming geeft gebruik te maken van de web-applicatie(s) van de website www.crmdlcrm.com die toegang geeft (resp. geven) tot de database van aanbieders van enkelvoudige oppasdiensten waarin het online profiel van de Sitter wordt geplaatst. Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien een proefperiode wordt overeengekomen waarin een web-applicatie van Crmdlcrm.com door Crmdlcrm.com kosteloos voor bepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld.
    
  2. Onder web-applicatie moet in deze context worden verstaan: een programma dat op een webserver draait, via webbrowsers kan worden benaderd en uit één of meerdere scripts bestaat die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver die in een database staan.

 

 1. Crmdlcrm.com verleent de Sitter het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de web-applicatie(s). De Sitter zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het gebruiksrecht van de Sitter omvat uitsluitend het recht de web-applicatie(s) te laden en uit te voeren, behoudens hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

 

 1. Voorafgaand aan het verlenen van het gebruiksrecht van de web-applicatie(s) en gedurende de periode waarin het gebruiksrecht van de web-applicatie(s) wordt verleend is Crmdlcrm.com gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan en/of aangaande het gebruiksrecht. Deze (nadere) voorwaarden omvatten onder meer, naar niet uitsluitend, het voldoen aan door Crmdlcrm.com gestelde gedragsregels (Crmdlrcm.com Etiquette), het in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het kunnen voldoen aan door Crmdlrcm.com gehanteerde veiligheids- en kwaliteitseisen. De Sitter verbindt zich ertoe deze verplichtingen na te leven. Het gebruiksrecht van de Sitter kan te allen tijde onverwijld worden ingetrokken indien blijkt dat de gestelde verplichtingen niet worden nageleefd.

 

 1. De web-applicatie(s) mag (resp. mogen) door de Sitter uitsluitend in eigen persoon worden gebruikt.

 

 1. Het gebruiksrecht van de web-applicatie(s) is niet overdraagbaar. Het is de Sitter niet toegestaan de web-applicatie(s) van Crmdlcrm.com en dragers waarop deze is (resp. zijn) vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen of op welke wijze of om welke reden dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de web-applicatie(s) of de web-applicatie(s) bij een derde ter hosting onder te brengen.

 

 1. De Sitter zal de web-applicatie(s) niet wijzigen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de Sitter aan Crmdlcrm.com een direct opeisbare boete verschuldigd is ter hoogte van € 150,- (zegge: honderdenvijftig euro) voor elke dag dat de Sitter in overtreding is.
   
 2. Het is Crmdlcrm.com toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de web-applicatie(s) of met het oog op het opleggen van beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de web-applicatie(s). Het is de Sitter niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

 

 1. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is Crmdlcrm.com gerechtigd tot verbetering van fouten in de door haar ter beschikking gestelde web-applicatie(s).

 

 1. De Sitter is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid van een internetverbinding, behalve voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Crmdlcrm.com staan. Crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Sitter bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Crmdlcrm.com of haar leidinggevenden.

 

 1. Crmdlcrm.com is gerechtigd aan de Sitter toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De Sitter behandelt de toegangs- of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze niet aan andere personen of partijen kenbaar. Crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

 1. Crmdlcrm.com zal haar diensten aanbieden en de gegevens van de Sitter verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Crmdlcrm.com. Door gebruik te maken van een dienst danwel de diensten van Crmdlcrm.com geeft de Sitter toestemming aan Crmdlcrm.com voor het in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Crmdlcrm.com verwerken van de persoonsgegevens van de Sitter.
   
 2. De Sitter verbindt zich middels het gebruik van de web-applicatie(s) tot naleving van de Algemene Voorwaarden zoals deze hier zijn opgetekend.

 

 1. Crmdlcrm.com kan niet garanderen en staat er niet voor in dat de web-applicatie(s) zonder onderbreking(en), fouten of andere gebreken zal (resp. zullen) werken en/of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

 

 1. Crmdlcrm.com spant zich in om de website www.crmdlcrm.com zo veel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

 

 1. De Sitter draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in diens huishouden van de apparatuur, programmatuur, website(s), databestanden, web-applicatie(s) en andere producten en materialen van Crmdlcrm.com en door Crmdlcrm.com te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer aan gebruikerszijde.
   
 1. Gebruik van de sitter-service: het aanbieden van oppasdiensten
  1. De in genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de Sitter, na gebruik van de web-applicatie(s) zoals bedoeld in 5, zich verbindt tot het uitvoeren van een enkelvoudige oppasdienst voor een Ouder die daartoe een aanvraag heeft geplaatst.

 

 1. Crmdlcrm.com levert uitdrukkelijk geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke diensten maar biedt enkel een onafhankelijk platform aan waar vraag en aanbod op het gebied van enkelvoudige oppasdiensten op elkaar afgestemd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden middels haar web-applicatie(s). Crmdlcrm.com kan niet garanderen dat er een passende match tot stand zal komen en/of dat de Sitter aanvragen tot het verlenen van een enkelvoudige oppasdienst zal ontvangen.
   
 2. Wanneer een Ouder een aanvraag tot het verlenen van een enkelvoudige oppasdienst door een Sitter (oppas) indient middels de web-applicatie(s) van Crmdlcrm.com, stuurt Crmdlcrm.com deze aanvraag door naar de Sitter in kwestie. De Sitter bepaalt geheel autonoom of hij/zij de dienst in overeenstemming met de aanvraag wenst te en zal vervullen of niet. De Ouder zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten diensten geven aan de Sitter. De Sitter voert de dienst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Crmdlcrm.com heeft over de diensten die Sitters leveren geen enkele zeggenschap noch verantwoordelijkheid.

 

 1. Bij aanvaarding van de aanvraag door de Sitter ontstaat er, gezien het beschrevene in 6.3., tussen de Sitter en de Ouder een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van een enkelvoudige oppasdienst. Crmdlcrm.com is expliciet en nadrukkelijk uitgesloten als partij van deze overeenkomst.

 

 1. De daadwerkelijke vervulling van de plichten die voortvloeien uit de overeenkomst die tussen de Sitter en de Ouder wordt gesloten wordt niet door Crmdlcrm.com gecontroleerd en kan derhalve niet door Crmdlcrm.com aan de Ouder worden gegarandeerd. De Ouder is zelf gehouden te bepalen of de verrichte diensten in overeenstemming met de overeenkomst tussen Sitter en Ouder zijn uitgevoerd.

 

 1. Garantie

7.1.    Crmdlcrm.com zal zich zo goed mogelijk inspannen haar verplichtingen met zorg uit te voeren, conform de aan de Sitter verstrekte informatie en met de Sitter gemaakte afspraken.  Alle verplichtingen van Crmdlcrm.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

7.2.    Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Crmdlcrm.com gehouden bij de uitvoering van haar verplichtingen tijdig en op gerede gronden gegeven aanwijzingen van de Sitter op te volgen. Crmdlcrm.com is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen verplichtingen van Crmdlcrm.com wijzigen of aanvullen.

7.3.   Alle door Crmdlcrm.com genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Crmdlcrm.com bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Crmdlcrm.com spant zich in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Crmdlcrm.com niet in verzuim. In alle gevallen, ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Crmdlcrm.com pas in verzuim nadat de Sitter Crmdlcrm.com schriftelijk dan wel elektronisch in gebreke heeft gesteld. Crmdlcrm.com is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Crmdlcrm.com gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Crmdlcrm.com is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Sitter, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Sitter aan Crmdlcrm.com voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, tenzij en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Crmdlcrm.com of haar leidinggevenden.

 

 1. Crmdlcrm.com is niet aansprakelijk voor door derden op de website www.crmdlcrm.com geplaatste informatie zoals bijvoorbeeld mededelingen, prijzen/tarieven en productspecificaties. Tevens is Crmdlcrm.com niet aansprakelijk voor de gevolgen van transacties tussen derden/partijen anders dan Crmdlcrm.com die via de website tot stand komen of verlopen. De Sitter is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die wordt gedeeld via de website en Crmdlcrm.com kan de juistheid van de gedeelde gegevens van derden niet garanderen. Crmdlcrm.com aanvaardt dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die wordt ontleend aan de website. De Sitter begrijpt dat Crmdlcrm.com geen werknemers levert voor het verrichten van de feitelijke diensten, maar enkel een onafhankelijk platform aanbiedt om vraag en aanbod op het gebied van enkelvoudige oppasdiensten op elkaar af te stemmen en aan elkaar te koppelen middels haar web-applicatie(s).

 

 1. Op de website www.crmdlcrm.com staan doorverwijzingen (links) naar andere, externe websites. Crmdlcrm.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze externe websites.
   
 2. Aansprakelijkheid van Crmdlcrm.com wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Sitter Crmdlcrm.com onverwijld en deugdelijk schriftelijk danwel elektronisch in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Crmdlcrm.com ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

 

 1. Hetgeen in is bepaald geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Crmdlcrm.com zich ter uitvoering van de overeenkomst tussen Crmdlcrm.com en de Sitter bedient.

 

 1. Duur en einde van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen Crmdlcrm.com en de Sitter is expliciet en nadrukkelijk géén arbeidsovereenkomst en kan door beide partijen te allen tijde worden beëindigd.
    
  2. Wanneer de Sitter niet langer enkelvoudige sitter-services via het platform van Crmdlcrm.com wenst aan te bieden, kan hij/zij dit kenbaar maken middels een e-mail aan Crmdlcrm.com. Het online profiel van de Sitter zal dan worden verwijderd.
    
  3. Crmdlcrm.com behoudt zich het recht voor het online profiel van de Sitter van haar platform te verwijderen indien zij daar moverende redenen toe heeft of anderszins aanleiding toe ziet.
    
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De rechtsbetrekkingen tussen Crmdlcrm.com en de Sitter worden beheerst door Nederlands recht.

 

 1. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen Crmdlcrm.com en de Sitter geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. Partijen behouden zich het recht voor in hoger beroep te kunnen gaan.